Mekansal Araştırmalar için bağımsız ve çok disiplinli etkileşim platformu

KENTSEL VE BÖLGESEL ARAŞTIRMALAR AĞI YÖNERGESİ

1.AD ve KISALTMALAR

1.1. Örgütlenmenin tam adı ‘Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Merkezi’dir. Kısaltması KBAM’dır. KBAM, temsil ettiği ağın adı ile anılır: “Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı”.


2. AĞIN AMACI ve ARAÇLARI

2.1. Türkiye öncelikli olmak üzere Kent ve Bölge alanında bilgi, deneyim ve farklı yaklaşımların paylaşımını arttırarak söz konusu alanda yapılan araştırmaların sayısını ve etkinliğini geliştirmektir. KBAM, bunun için;

 • 2.1.2. Alanda çalışanların farklı kurum ve kişilerle tanışmalarını ve ortak çalışma üretmelerini sağlayacak ortamları oluşturur.
 • 2.1.3. Genç araştırmacıları araştırma ve yayın yapmaya teşvik eder.
 • 2.1.4. Disiplinler arasında diyaloğu ve çok disiplinli çalışmaları teşvik eder.
 • 2.1.5. Yıllık ulusal/uluslararası Sempozyum düzenler, Sempozyumun Bildiri kitabını hazırlar, bastırır ve dağıtımını yapar, Sempozyumda sunulan bildirilerin hakemli dergilerde yayınlanması için gerekli girişimleri yapar.
 • 2.1.6. İnternet sayfası yardımıyla duyuru ve yayınları KBAM sitesi üzerinden yayımlar.
 • 2.1.7. Kurumlarla ortak çalışma yürütür.
 • 2.1.8. Tematik toplantılar ve çalıştaylar düzenler.

3. ÖZERKLİK

3.1. KBAM, bağımsız bir bilimsel araştırma ve bilgilenme-bilgilendirme ağıdır. Amaçları doğrultusunda çalışırken kâr amacı gütmez ve mali ihtiyaçları için amaçlarını etkileyebilecek hiçbir bağlayıcı yükümlülük altına girmez.

3.2. KBAM çeşitli üniversite ve örgütlerle ortak çalışmalar yapabilir. İlgili kurumların talebi ve danışma kurulunun onayı ile ortak çalışma yapılacak kurumlar tanımlanabilir. Bu kurumların KBAM çalışmalarına farklı şekillerde destek sağlaması ana ölçüttür.


4. ÜYELİK

4.1. KBAM’a, kent ve bölge ile ilgili herhangi bir konuda profesyonel veya amatör olarak çalışıyor olan, bu konudaki bilgi ve çalışmalarını paylaşmayı isteyen ve Madde 2’de ifade edilen amaçları gerçekleştirmeye katkı koymaya gönüllü olan her ‘gerçek kişi’ üye olabilir.

4.2. Üyelik, mesleki, etnik, cinsel, yaşa dayalı veya başka hiçbir sınırlamaya tabi değildir.

4.3. Üyelik, KBAM web sitesinden talep ve bilgilerin iletilmesini takiben sistemden kabul mesajının alınması ile başlamış olur. Talebin, kişinin kendisinden gelmesi esastır.

4.4. Yürütme Kurulu, KBAM’a katılmasında KBAM’ın amaçlarının gerçekleştirilmesinde sağlayacağı katkıdan ötürü yarar gördüğü gerçek kişileri KBAM’a davet edebilir.

4.5. Davet edilen kişilerin üyeliğinin gerçekleştirilmesi için davete e-posta ile olumlu yanıt verilmiş olması zorunludur.

4.6. Her üye, koşulsuz olarak üyelikten ayrılma hakkına sahiptir. Üyenin bu tercihini KBAM Yürütme Kuruluna bildirmesi istenir.


5. TEMSİL VE YÜRÜTME

5.1. KBAM’ı, Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu temsil eder. Yürütme Kurulu bu yetkisini sorumlu olduğu işleri gerçekleştirmek için gerek gördüğü durumlarda üyelerine kullandırır.

5.2. Bu Yönerge hükümlerini Yürütme Kurulu yürütür.


6. ORGANLAR

6.1. KBAM aşağıdaki organlardan oluşur:

 •       6.1.1. Danışma Kurulu,
 •       6.1.2. Yürütme Kurulu
 •       6.1.3. Sekreterya
 •       6.1.4. Sempozyum Düzenleme Komitesi,
 •       6.1.5. Yardımcı organlar (komisyonlar ya da çalışma grupları).

7. DANIŞMA KURULU

7.1. Danışma Kurulunun Yapısı;

 • 7.1.1. Danışma kurulu toplam 15 üyeden oluşur. Danışma Kurulu gönüllü olarak KBAM Danışma Kurulunda yer almak isteyen KBAM üyeleri arasından 3 yıl için seçilir.
 • 7.1.2. Danışma kurulunun daimi bir başkanı yoktur. Tüm üyeler eşit hak ve yetkilere sahiptir.
 • 7.1.3. Danışma Kurulu, yılda en az bir kez, biri yıllık sempozyumun sonlanmasının ardından olmak üzere toplanmakla yükümlüdür.
 • 7.1.4. Toplantılara Danışma Kurulu üyeleri arasında sözlü olarak yapılan oylama ile seçilen bir üye başkanlık eder.
 • 7.1.5. Kurul kararlarında oylama açık oylama ve açık sayım yöntemi ile yapılır.
 • 7.1.6. Kurulda,
  • Geçen yılın çalışmaları ve etkisi tartışmaya açılır,
  • Değerlendirmeler yapılarak başarılı ve başarısız uygulamalar belirlenir,
  • Yaşanan sorunlar ve çözüm önerileri konusunda görüş aktarımı sağlanır,
  • Sonraki yıl içinde gerçekleştirilmesi hedeflenen ana çalışma alanları ve yapılacak çalışmalar tanımlanır,
  • Seçim yılı ise seçim sorumluları belirlenir.

7.2. Danışma Kurulunun yetki ve sorumlulukları;

 • 7.2.1. Öngörülen çalışmaları gerçekleştirmek için komisyonlar kurar,
 • 7.2.2. Ortaklık yapılacak kurumların taleplerini değerlendirir.

8. YÜRÜTME KURULUNUN YAPISI, SEÇİMİ, YETKİLERİ, SORUMLULUKLARI

8.1. Yürütme Kurulunun yapısı ve seçimi;

 • 8.1.1. Yürütme Kurulu 7 üyeden oluşur. Yürütme Kurulu bu kurulda yer almak isteyen KBAM üyeleri arasından 3 yıl için seçilir.
 • 8.1.2. Yürütme kuruluna Yürütme Kurulu üyeleri arasından seçilen Yürütücü (Yürütme Kurulu Başkanı) başkanlık eder.
 • 8.1.3. 4 defa üst üste toplantılara ve oylamalara katılmayan ve/veya çalışmalara katkı koymayarak etkin olmayan kurul üyelerinin üyelikleri düşer. Kurul üyeleri bir defaya mahsus olarak üyeliğin devamı için karar alabilir.
 • 8.1.4. Görev süresi içinde istifa eden veya üyeliği düşen Yürütme Kurulu üyesinin yerine 1 hafta içinde eposta aracılığı ile yeniden seçim yapılır.

8.2. Yürütme Kurulunun yetki ve sorumlulukları;

 • 8.2.1. Yürütme kurulu, KBAM’ı temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek,
 • 8.2.2. Danışma Kurulunda alınan kararları uygulamak,
 • 8.2.3. KBAM’ın amaçlarını gerçekleştirmek için, Danışma Kurulu kararları ile çelişmemek koşuluyla, her çeşit kararı almak ve uygulamak,
 • 8.2.4. Sempozyum, seminer, konferans, panel ve yuvarlak masa toplantıları gibi çalışmaları düzenlemek,
 • 8.2.5. Gerekli görülen yerlerde faaliyetlerini etkinleştirmek amacıyla temsilcilik vb. şekilde örgütlenmeler oluşturmak,
 • 8.2.6. Her faaliyet yılı sonunda Danışma Kuruluna sunmak üzere yıllık faaliyet raporu hazırlamak,
 • 8.2.7. Sempozyum Düzenleme Komitesini oluşturmak,
 • 8.2.8. Gerektiğinde Araştırmalar, Yayınlar gibi komiteler oluşturmak

9. SEKRETERYA

9.1. KBAM Sekreteryası ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından görevlendirilen üyelerden oluşur.

9.2. Sekreteryanın görevleri;

 • 9.2.1. KBAM üyelik işlemlerini yürütmek,
 • 9.2.2. KBAM web sayfasını yönetmek ve KBAM’la ilgili duyuruları web sayfasından iletmek
 • 9.2.3. KBAM Sempozyumlarında kullanılan bilgi ve deneyimi Sempozyum Düzenleme Kuruluna aktarmak
 • 9.2.4. KBAM üyeleri arasındaki iletişimi sağlamak

10. SEMPOZYUM DÜZENLEME KOMİTESİNİN YAPISI, SEÇİMİ, YETKİLERİ, SORUMLULUKLARI

10.1. Sempozyum Düzenleme Komitesinin yapısı;

 • 10.1.1. Sempozyum Düzenleme Komitesi her yıl en geç o yılın Sempozyumunu izleyen ay için belirlenir ve ilgili sempozyum gerçekleştirilene kadar yetkin olur.
 • 10.1.2.Kurul,
  • Yürütme Kurulu Başkanı
  • Sempozyumu düzenleyen kurumdan üyeler
  • Varsa destek veren kuruluşlardan üyeler
  • Bir önceki Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı
  • Sempozyumu düzenleyen kurumlar dışından uygun görülen üyeler
  • KBAM Sekreteryasından bir üye

olmak üzere en az 7 üyeden oluşur.

 • 10.1.3. Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı Kurul üyeleri arasında yapılan seçimle belirlenir.
 • 10.1.4. Düzenleme Komitesi Başkanı, Sempozyumun hazırlık ve organizasyon süreçlerinin sorunsuz işlemesini sağlamak ve Sempozyum Düzenleme Kurulunda görev bölüşümünü yapmak ve bunun gereklerinin yürütüldüğünü kontrol etmekle yükümlüdür.
 • 10.1.5. Sempozyum Düzenleme Komitesi Başkanı, edindiği bilgileri paylaşarak süreci kolaylaştırır.

10.2. Sempozyum Düzenleme Komitesinin yetki ve sorumlulukları;

 • 10.2.1. İlgili yıl içinde Yürütme Kurulu ile ortaklaşa tema(lar) belirler.
 • 10.2.2. Sempozyum çağrısına çıkar.
 • 10.2.3. Bilim Kurulunu oluşturur.
 • 10.2.4. Özetlerin toplanmasını ve Bilim Kurulu Üyelerine ileterek değerlendirilmesini sağlar.
 • 10.2.5. Sempozyumun mekânsal ve teknik organizasyonunu yapar.
 • 10.2.6. Bildirileri toplayarak basıma hazır hale getirir ve yayınlanmasını sağlar.
 • 10.2.7. Sempozyumla ilgili gelişmeleri, Sempozyum Düzenleme Komitesinin kararlarını ve istatistikleri özetleyen faaliyet raporunu hazırlayıp Danışma Kuruluna ve Yürütme Kuruluna sunar.

11. YÖNERGENİN DEĞİŞTİRİLMESİ

11.1. Yönerge değişikliği Danışma Kurulu kararı ile yapılabilir. Değişiklik önerisi, her bir Danışma Kurulu üyesi tarafından verilebilir.

11.2. Yönerge değişikliği yapılabilmesi için Danışma Kurulu üyelerinin 2/3 çoğunluğu aranır. Yönerge değişikliği oylaması açık olarak ve eposta ile yapılır.


12. GEÇİÇİ MADDE:

12.1. KBAM Kurucu üyeleri (İlhan Tekeli, Ayda Eraydın, Tunga Köroğlu, Güldem Özatağan, Burak Beyhan) 2021 Mart -2024 Mart döneminde KBAM’la ilgili bilgi birikimini bu süre içinde diğer üyelere aktarmak ve KBAM’ın sürekliliğine katkıda bulunmak için seçilen Danışma Kurulu ve Yürütme Kurulu üyeleri yanısıra bu kurulların üyesi olarak görev alırlar. Kurucu üyeler isterlerse dönem sonundan önce görevlerinden ayrılabilirler.