Mekansal Araştırmalar için bağımsız ve çok disiplinli etkileşim platformu

 1. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu

Bölgesel Gelişme ve Kentleşme Konusunda Bilgi ve Deneyim Birikimin Değerlendirilmesi

26-27 Mart 2004

ODTÜ

 

Bildiriler kitap olarak DOST Kitap evi tarafından basılmıştır.

Değişen Mekan: Değişen Mekân / Mekânsal Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923 – 2003, Dost Kitapevi, Ankara, 2006. ISBN : 9789752982246

Kitabın İdefix linki için tıklayın

Türkiye’de Cumhuriyet öncesinden başlayan dönemlerden başlayarak kentleşme, bölgesel gelişme konularında çok sayıda araştırma yapılmış, bu konularda politikalar geliştirilmiş ve bunların bir bölümü uygulamada yansıma bulabilmiştir.

Farklı dönemlerin özelliklerine göre üzerinde durulan alt başlıkların  değiştiği sorunlara ve ülkenin gündemine göre yeni konuların eklendiği görülmektedir. Yapılan tüm tartışmaların, araştırmaların uygulamaya yol gösterici olduğunu söylemek mümkün değildir. Ancak yine de tüm bu çalışmaların ülkede önemli bir bilgi ve deneyim birikimine yol açtığı da yadsınamaz.

Bugün gerek bölgesel gelişmişlik düzeylerinden, gerekse kentlerimizde ulaştığımız yaşam kalitesinden memnun olmak mümkün değildir. Ancak ortaya çıkan aksaklıkların bu konulardaki bilgi, beceri ve deneyim eksikliğinden kaynaklandığını söylemek de mümkün değildir.

Bugün 80 yılı aşan bir süredeki akademik ve uygulamadan gelen bilgi ve uzmanlık birikimini değerlendirmek gerekmektedir. Geliştirdiğimiz uzmanlık alanlarını, olguları tanımlama ve onları yönelendirmedeki başarılarımızı ve başarısızlıklarımızı önümüze koymak ve bir öz değerlendirme yapmak, geleceğe yönelik araştırma alanlarımızı kurgulamak, politika geliştirilmesi gerekli alanları belirlemek için gereklidir. Böyle bir öz değerlendirmenin Türk akademisyenlerin uluslararası platformlara aktaracağı bilgi ve deneyim odak konularının ortaya çıkması, uygulamacıların geçmiş uygulamaların olumlu ve olumsuz yönlerini yeniden tanımlayabilmeleri ve yeni uygulamalara yol gösterebilmeleri açısından son derece önemlidir.

Bu nedenle Bölgesel ve Kentsel  Araştırmalar Paylaşım Ağı 20 Şubat 2004 (Cuma) tarihinde bir toplantı düzenleyerek, özellikle katılımcıların özelleştiği konularda bugüne kadar gerçekleştirilenleri, yapılanları ve yapılamayanları farklı çerçevelerden bakarak irdeleyebilecekleri bir önemli değerlendirme platformu oluşturmayı amaçlamaktadır.

Farklı uzmanlık alanlarında ayrıntılı değerlendirmelerin yapılması durumunda, ortaya çıkacak ürünün kent ve bölge konularında geçmişin farklı yönleri ile değerlendirileceği önemli bir belge niteliği taşıyabilecektir.

Program

1. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Sempozyumu
26-27 Mart 2004
1. Gün ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi D Salonu
TOPLU BAKIŞ
1. Oturum 9:30-10:45
Oturum Başkanı: Ali Türel
Ayda Eraydın Mekana Yönelik Süreçlere İlişkin Tartışma ve Araştırmalara Toplu Bakış: 1923-2003
İlhan Tekeli Yerleşme Yapısı ve Göç
2. Oturum 10:45-12:00
Oturum Başkanı: Semahat Özdemir
Tansı Şenyapılı Gecekondu
Bahattin Akşit Kırsal Alanlar
Öğlen Arası
3. Oturum 13:00-14:15
Oturum Başkanı: Asuman Erendil-Türkün
Fatma Doğruel Türkiye’de Bölgesel Politikalar
Ferhan Gezici Bölgesel Farklılıklar, Mekansal Analiz
4. Oturum 14:15-15:45
Oturum Başkanı: Celal Küçüker
Özlem Öz Sektörel Öbeklenme ve Rekabet Gücü
Hüseyin Özgür Denizli Araştırmaları
Kahve Arası
5. Oturum 16:00-17:15
Oturum Başkanı: Hülya Koç
Serap Kayasü Kentsel ve Bölgesel Gelişmede Kurumsallaşma Tartışmaları
Gülden Erkut Toplumsal Değişme ve Planlama Eğitimi
Kokteyl 17:45 Mimarlık Fakültesi
2. Gün Mimarlık Fakültesi Kubbealtı Salonu
ARAŞTIRMALAR
1. Oturum 9:00-10:30
Oturum Başkanı: Hatice Kurtuluş
Tuna Taşan Kok Küresel Bütünleşme Sürecinde Mekansal ve Kurumsal Değişimin Budapeşte, İstanbul ve Varşova Örneklerinde İrdelenmesi
Nil Uzun İstanbul’da Gerçekleşen Sosyal ve Mekansal Yenilenme (Gentrification) Örneklerinin Sosyal ve Mekansal Yenilenme Kuramları Çerçevesinde Değerlendirilmesi
2. Oturum 10:30-12:00
Oturum Başkanı: Murat Güvenç
Çiğdem Varol Yerel Endüstriyel Kalkınmada Girişimci Ağları: Denizli ve Gaziantep Örneklerinin Karşılaştırmalı Analizi
Bilge Armatlı Köroğlu Ekonomik Gelişmenin ve Yenilikçiliğin Yeni Örgütsel Altyapısı KOBİ Ağları
Öğlen Arası
3. Oturum 13:00-15:30
Oturum Başkanı: Suut Doğruel
Tanyel Özelçi Bölgesel/Yerel Ekonomik Gelişmenin Kurumsal Yönleri
Fatma Erdoğanaras Teknolojisini Yenileyen Firmalarda İşgücü Pazarının Dönüşümü: İstanbul Basım ve Yayın Sektörü Örneği
Şebnem Şahin Bölgesel Genel Denge Modelini Kullanarak Enerji Vergisi ve Emisyon Borsasının Türk Ekonomisine Olası Etkilerini Test Etmek
Kahve Arası
4. Oturum 16:00-18:00
KBAM Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı 1. Çalışma Grubu Toplantısının ve Gelecek Çalışmaların Değerlendirilmesi

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *