Mekansal Araştırmalar için bağımsız ve çok disiplinli etkileşim platformu

 4. Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı Sempozyumu

Neo-liberalizm Sonrası Mekânsal Müdahale Biçimleri ve Yansımaları

28 – 30 Kasım 2013

Mersin Üniversitesi

 Bildiri kitabında ulaşmak için tıklayın

2000’li yıllarda Türkiye’de merkezi yönetimin kentsel dönüşüm projeleri başta olmak üzere kentsel mekâna aşırı müdahaleci tavrı ve bu yönde geliştirdiği araçlar, 1980’lerde yerelleşme ve merkezin planlama başta olmak üzere pek çok alanda yetki ve sorumluluğu yerelliklere devretmeye başlaması eğilimi ile belirgin bir biçimde çelişmekte, toplumsal-iktisadi dizge bakımından neo-liberal anlayışın ötesine geçmektedir. Kurallarını merkezi yönetimin koyduğu ve doğrudan mekânı şekillendirmeye yönelik yasal düzenlemelerin ve uygulamaların gerçekleştirildiği ve özellikle mekâna dayalı siyasalarda aşırı müdahaleci bir tutum sergilendiği görülmektedir. Bu süreçte kent yeni bir toplumsal yapının gerçekleştirilmesinde ve mevcut güç yapısının yeniden şekillenmesinde araç olarak kullanılmaktadır.

Neoliberalizm sonrası veya yeni bir evresi olarak tanımlanabilecek bu dönemin ayrıntılı olarak tanımlanması, çözümlenmesi ve ortaya çıkan sosyo-mekansal, ekonomik ve çevresel maliyetlerinin belirlenmesi son derece önemlidir. Ancak daha da önemlisi, neoliberalizmin bu evresinde mekansal müdahale biçimlerinin nasıl olması gerektiğinin irdelenmesi, diğer bir deyişle seçenek politika ve yaklaşımların da tartışılması gereklidir. Eleştirel bir söylemin ötesine geçerek, mekâna farklı yaklaşım biçimlerinin ve değişik müdahale tarzlarının somutlaştırılması zorunlu hale gelmektedir.

Oturum konuları

  1. Devletin mekâna müdahale biçimleri ve araçları: Kentsel dönüşüm, özelleştirme v.b.,
  2. Büyük ölçekli bölgesel projeler, büyük ölçekli kentsel projeler, büyük ölçekli etkinlikler,
  3. Yeni müdahale biçimlerinin toplumsal ve iktisadi sonuçları,
  4. Kültürel mirasın korunmasına yönelik politikalardaki değişim,
  5. Çevre politikaları ve büyük enerji yatırımları: HES, nükleer santraller v.b.,
  6. Yerel yönetimlerin yeniden kurgulanması (mekânsal, idari ve hukuki açıdan),
  7. Sektörel politikalardaki değişim: Konut, sanayi, ulaşım, teknoloji v.b.,
  8. Neoliberal kentsel politikalara tepkiler: Yeni kentsel hareketler,
  9. Ne olmalı, nasıl yapmalı? Seçenek yaklaşım, politika ve uygulamalar.

Düzenleme Kurulu

 

Prof. Dr. Ayda Eraydın Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Cânâ Bilsel Mersin Üniversitesi
Doç. Dr. Aydan Sat Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Çiğdem Varol Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Ulaş Bayraktar Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Burak Beyhan Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Fikret Zorlu Mersin Üniversitesi
Yrd. Doç. Dr. Yasemin Sarıkaya Levent Mersin Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Cenap Yoloğlu Mersin Üniversitesi
Öğr. Gör. Dr. Deniz Altay Kaya Çankaya Üniversitesi
Araş. Gör. Dr. Ezgi Orhan Pamukkale Üniversitesi
 Dr. N. Tunga Köroğlu TEPAV
Araş. Gör. Damla Temiz Mersin Üniversitesi
Araş. Gör. Ender Peker Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Araş. Gör. Gizem Aydın Mersin Üniversitesi
Araş. Gör. Melih Gürçay Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Selçuk Sertesen TEPAV
Servet Karaca

 

Bilim Kurulu

Prof. Dr. Ayda Eraydın Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Ayşe Nur Ökten Yıldız Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Emel Göksu Dokuz Eylül Üniversitesi
Prof. Dr. Fatma Ünsal Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Prof. Dr. Ferhan Gezici İstanbul Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Güven Bilsel KTO Karatay Üniversitesi
Prof. Dr. Hatice Kurtuluş İstanbul Üniversitesi
Prof. Dr. Hüseyin Özgür Pamukkale Üniversitesi
Prof. Dr. İlhan Tekeli Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Melih Ersoy Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Prof. Dr. Murat Ali Dulupçu Süleyman Demirel Üniversitesi
Prof. Dr. Neşe Kumral Ege Üniversitesi
Prof. Dr. Tamer Gök Mersin Üniversitesi
Prof. Dr. Uğur Eser Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Doç. Dr. Asuman Türkün Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Bahar Gedikli Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Bilge Armatlı Köroğlu Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Darçın Akın Yıldız Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Ela Babalık Sutcliffe Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Elvan Gülöksüz İstanbul Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Hilal Erkuş Öztürk Akdeniz Üniversitesi
Doç. Dr. Mehmet Küçükmehmetoğlu Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Doç. Dr. Metin Şenbil Gazi Üniversitesi
Doç. Dr. Mert Çubukçu Dokuz Eylül Üniversitesi
Doç. Dr. Nil Uzun Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Doç. Dr. Nuri Yavan Ankara Üniversitesi
Doç. Dr. Özlem Öz Boğaziçi Üniversitesi
Doç. Dr. Semahat Özdemir İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Doç. Dr. Tahire Erman Bilkent Üniversitesi
Doç. Dr. Tolga Ünlü Mersin Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Levent Özaydın Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Mustafa Kemal Bayırbağ Orta Doğu Teknik Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Ali Ekber Doğan Mersin Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Doğan Dursun Atatürk Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Güldem Özatağan İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Y. Doç. Dr. Savaş Zafer Şahin Atılım Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Suna Senem Özdemir Çankaya Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Tanyel Özelçi Eceral Gazi Üniversitesi
Y. Doç. Dr. Tolga Levent Mersin Üniversitesi

 

Ayrıntıları buradan takip edebileceğiniz gibi sosyal ağlardan da izleyebilirsiniz.

KBAM facebook KBAM sayfası

KBAM Linkedin KBAM tartışma grubu sayfası

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *